Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Žlutice

Žlutické kalendárium

Počátky dějin města

 • 1140 Rytíř (vladyka) Zdimír věnuje kladrubskému klášteru benediktinů, založenému roku 1108, vesnice Žlutice, Bukovinu a Hradec. Toto se událo za vlády českého vévody Soběslava (1125–1140) a kladrubského opata Eberharda (1131–1140).
 • 1280 Žlutice se dostávají do majetku Bohuslava nebo Boreše z Rýzmburka.
 • 1306 Mezi tímto rokem a r. 1341 byly založeny Žlutice jako město postavené podle plánu a dokola opevněné hradbou, příkopem a valem. Zakladatel je Bohuslav z Rýzmburka.
 • 1350 Okolo pol. století je započato se stavbou farního kostela sv. Petra a Pavla.

15. století

 • 1415 Jan Boršo prodává svou polovinu Žlutic Jindřichovi z Elsterberga a z Plané, který krátce nato získává i druhou polovinu.
 • 1421 Na jaře táhnou spojení husité na Žižkův návrh po západních Čechách a obsazují Žlutice.
 • 1422 27. 4. přitáhli Pražané, straníci husitů, před Žlutice. Druhý den dobyli město, všechny pobili, spálili všechny domy uvnitř i mimo hradby a odtáhli pryč. Když ale dorazili k vesnici Středokluky, vypukly mezi nimi neshody kvůli lupu, vzájemně se napadli a zabili 70 mužů. Sedláci museli odvézt do Prahy několik vozů naplněných zraněnými.
 • 1427 v létě se objevila velká křížová výprava proti husitům pod vedením kurfiřta Friedricha Braniborského a markraběte míšeňského. Jakoubek z Vřesovic, který se dočasně zmocnil města Žlutic, toto město vyklidil. Němci je obsadili a předali Aleši Holickému ze Šternberka, pravděpodobně švagrovi Elsterberga, který mezitím zemřel.
 • 1428 Obyvatelstvo města je nyní většinou kališnické. Markéta, Elsterbergova vdova a sestra Aleše ze Šternberka, sice ještě vykonává majetková práva, přesto se město dostává během bojů, které pokračují v l. 1429 a 1430, nakonec pevně do držení husitského vůdce Jakoubka z Vřesovic, zejména s odvoláním na úpis krále Václava IV.
 • 1433 na začátku května přišli vyslanci Českého zemského sněmu s posly basilejského koncilu z Basileje přes Cheb a byli doprovázeni Jakoubkem ze Žlutic do Prahy; v červenci se vraceli a šli pod Jakoubkovou ochranou a s jeho doprovodem až do Chebu.
 • 1434 Jakoubek nechal nově opevnit hrad na Zámeckém vrchu (Schloβberg) (podle starého způsobu Newdiek, podle nového Nevděk, t.zn. Undank) a nad městem nechal postavit předhradí Mazanec (Masancen).
 • 1455 Vřesovic postavil nový zámek ve Žluticích.

16. století

 • 1514 11. 12. udělil král Vladislav II. městu Žlutice právo mílové, to znamená, že v okruhu 1 míle od města nesmělo být prodáváno žádné obilí, slad, sádlo, vlna, sůl nebo železo. Tento obchod směl probíhat jenom na týdenním trhu ve Žluticích (listina ztracena).
 • 1537 9. 11. bylo prodáno město a panství Žlutice, poté co náleželo více jak 100 let rytířům z Vřesovic, Jindřichovi IV. z Plavna, míšeňskému purkrabímu, za 12 800 kop pražských grošů.
 • 1540 Rozmnožení městského znaku o věž jako znamení opevněného města a plavenského lva. Právo pečetit červeným voskem.
 • 1547 na konci března do Žlutic dorazil král Ferdinand I. a odpočíval tady s vojskem, s nímž táhl na pomoc císaři Karlu V. proti Jahannu Friedrichovi Saskému.
 • 1558 Literáti nechali vyrobit v umělecké dílně Jana Táborského v Praze církevní zpěvník (graduál neboli kancionál). Výroba začala r. 1558 a skončila r. 1565. Faksimile zpěvníku teď tvoří hodnotný výstavní kousek žlutického muzea. Napsal jej Vavřinec Bílý, miniatury namaloval Fabián Puléř. Celková cena činí 383 kop 12 grošů a složili se na ni panství, městská obec, cechy a jednotliví měšťané.
 • 1575 14. 7. si koupil panství Žlutice rytíř Jiří Kokořovec z Kokořova, pán na Šťáhlavech, za cenu 33 000 kop míšeňských grošů.
 • 1597 byla postavena radnice.

17. století

 • 1606 až do r. 1610 staví Adam Jiří pivovar pro sebe a své vesnice ve Žluticích, poněvadž poručník Karel ten starý přenechal městu v r. 1594.
 • 1623 Žlutičané se jako první v Žateckém kraji stali katolíky. Misionáři páter Zachariáš Bandhauer a páter Umbert z Vřesovic, tepelští premonstráti, způsobili jejich návrat ke katolické víře.
 • 1635 Když švédské oddíly znovu dorazily do Žlutic, církevní otcové ukryli na bezpečném místě kostelní klenoty, totiž 1 stříbrný pozlacený kalich s pozlaceným křížem vykládaným drahými kameny a monstranci s kostelními klíči. Kdyby je chtěl někdo vzít, byly pryč. Jeden z otců byl surově vyslýchán na skřipci, zmínil jeden klenot, který jim dal, o klíčích nic nevěděl.
 • 1640 18. 2. dorazil do Žlutic zlopověstný švédský generál Pfuhl, vyplenil město a částečně spálil Verušice a Pšov.
 • 1647 v době žní dorazili do Žlutic Švédové pod vedením Wrangela. Město utrpělo škody výpalným a částečně i poničením. To ho stálo obrovské sumy.
 • 1650 14. 7. skonal Jiří Petr K. z Kokořova v Praze a jeho panství Žlutice přešlo na Ferdinanda Hroznatu, jeho syna z druhého manželství s Kateřinou z Vrtby, která vedla poručnictví až do r. 1670.
 • 1655 První německý zápis v pozemkové knize.

18. století

 • 1701 až 1704 byl na náměstí vztyčen sloup Nejsvětější Trojice, který vytvořil Žlutický sochař a měšťan Osvald Josef Wenda z pískovce, který bezplatně dodal hrabě (ze svého lomu u Kamenné Hory). Sloup byl v r. 1712 vysvěcen převorem chyšských karmelitánů. Sochaři bylo za jeho práci zaplaceno 1 105 zlatek a 48 krejcarů.
 • 1713 Morový rok. Jelikož Žlutice byly ušetřeny, postavily v r. 1714 kapli sv. Šebestiána jako výraz díků.
 • 1731 až 1734 nechal si hrabě Ferd. Jakub postavit nový zámek ve Štědré a přesídlil tam. Žlutický zámek se nechal zpustnout.
 • 1741 (války o rakouské dědictví, trpké období) Procházející Francouzi chtěli pouze pšeničný chleba a hrozili, že pověsí purkmistra Noska na sloup Nejsvětější Trojice na náměstí.
 • 1742 dorazilo 14 000 Francouzů z Prahy, měli velký hlad a zhltali nejen žitný chléb, nýbrž také těsto z díží (velká zima). V mlynářském hostinci přiložili hostinské ze Žlutic pistoli na hruď. Ale neměla vůbec žádný chleba. Magistrát si pospíšil, aby jim obstaral chleba.
 • 1751 Žlutice přešly z působnosti kraje Žatec do kraje Loket.
 • 1758 27. 5. v rámci sedmileté války dorazila německá říšská armáda o síle 23 000 mužů do Žlutic, utábořila se na polích nad městem, čímž byly zpustošeny letní plodiny. Vojsko muselo být zásobováno. Po několika dnech odtáhlo přes Chyši do Žatce.
 • 1779 11. 5. propukl požár v bednárně panského pivovaru a lehly popelem domy od hospodářského dvora až k Chyšské bráně, 105 domů a 18 stodol. Fara a kostel vydržely. Ve špitálu zahynuli chovanci.

19. století

 • 1812 byla založena garda, která měla ve stavu 4 důstojníky, 12 poddůstojníků a 54 gardistů. Garda byla činná do roku 1848.
 • 1817 V tomto roce panovala tak velká drahota, že si obec musela půjčit 1 200 zlatek z pivovarské pokladny, aby mohla koupit deputátníkům obilí. 1 korec žita stál 50 zlatek.
 • 1828 Žlutice měly 237 domů a 1 300 obyvatel. Tento soupis byl zhotoven na žádost měšťanstva.
 • 1830 Na konci července byl rozpuštěn Kriminální soud Žlutice a sloučen s loketským. Žlutický magistrát byl dříve vybaven kriminální a hrdelní pravomocí. Mohl uvalovat a provádět tresty smrti nad pachateli. Což připomíná názvy Šibeniční vrch (Galgenberg) a Stínavský příkop (Köpfgraben).
 • 1844 Náměstí (Marktplatz) bylo vydlážděno.
 • 1850 Bylo zavedeno četnictvo.
 • 1852 Žlutice byly napojeny silnicí dlouho 6 km a vedoucí přes Veselov na říšskou silnici Praha – Karlovy Vary, která byla postavena v r. 1806.
 • 1859 Počet duší: Žlutice 1 848 z toho 23 Židů, Kovářov 68, Skřípová 61, Veselov 212, Čichalov 237 z toho 16 Židů, Štoutov 67, Verušice 182, 4 samoty 50 obyvatel. Pokřtěno 112 manželských a 12 nemanželských dětí, 23 svateb, zemřelo 66 s a 5 bez svátostí.
 • 1860 Žlutice měly 2 019 obyvatel (nejvyšší do té doby naměřený počet obyvatel).
 • 1862 až 1863 byla nahrazena dřevěná kašna na náměstí (Ringplatz) kamennou kašnou za 3 000 zl. rak. m.
 • 1868 bylo zavedeno městské osvětlení.
 • 1870 24. 8. byly Žlutice podle výnosu ministerstva obchodu zapojeny do telegrafní sítě a bylo povoleno zřízení telegrafní stanice.
 • 1878 29. 9. skonal hrabě Ludvík Prokop Kokořovec z Kokořova, který byl posledním Kokořovcem a byl pochován do hrobky ve farním kostele na počátku října.
 • 1880 10. 5. byly vysázeny stromy na náměstí (Ringplatz), po všech 4 stránách 37 javorů a okolo sloupu Nejsvětější Trojice a kašny po 4 lípách.

20. století

 • 1910 byl vytvořen výbor pro opravy kostela: drogista Gerhard Eisenkolb jako předseda a stavbyvedoucí, cejchovní mistr Leopold Fleiβner jako pokladník, katecheta Josef Kriesch a okresní školní inspektor ve výslužbě Johann Hille. V dubnu začaly vnější opravy, při nichž byly vylepšeny věže a natřeny olejovou barvou. Náklady byly vybrány ve sbírce.
 • 1918 28. 10. Založení Československé republiky. Vytvoření národních rad a domobrany v německé části Čech. Domobrana obsadila nádraží, přístupy do města, zabavila potraviny.
 • – – – 7. 12. přitáhli čeští vojáci a rozpustili domobranu. Tento oddíl zůstal se samopaly na nádraží a vyjednával s okresním hejtmanem a starostou.
 • 1919 4. 3. se konala, jako ve všech německých oblastech Čech, také ve Žluticích na náměstí velká manifestace za právo na sebeurčení, které se zúčastnilo nejméně 4000 lidí z politického okresu, při čemž byly pronášeny národní projevy a zpívány německé písně. Shromáždění proběhlo v klidu.
 • 1920 25. 3. usnesení o zavedení elektrického světla.

Infocentrum

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat