Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Žlutice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení k obsazení pracovní pozice "účetní města"

Praporek

Tajemník Městského úřadu Žlutice vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“), výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE - účetní města.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Žlutice vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“), výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE
účetní města

 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce

Druh práce: úředník/úřednice

Místo výkonu práce: správní obvod města Žlutice vymezený územím obcí v souladu s vyhláškou MV ČR č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Platová třída odpovídající druhu práce: 9

Základní plat dle NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dle započitatelné praxe) a dále osobní ohodnocení po zkušební době.

Předpokládaná pracovní náplň:

 • Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih.
 • Samostatné zajišťování agendy daně z přidané hodnoty.
 • Příprava materiálů pro audit hospodaření města.
 • Příprava podkladů pro daňového poradce.

Co nabízíme:

 • Jsme stabilním zaměstnavatelem, pracujeme v profesionálním a inspirativním pracovním týmu.
 • Bonusy: 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, benefity pro zdraví, pojištění odpovědnosti zaměstnance a další.
 • Moderní technické vybavení podle konkrétní pozice, např. mobilní telefon a notebook.
 • Motivační pracovní prostředí: pravidelné odborné vzdělávání, možnost studia při zaměstnání.
 • Široký výběr stravování v místě pracoviště, dobrá dopravní dostupnost, parkování v areálu úřadu.
 • Možnost práce z domova (home office), úpravy pracovní doby.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

 • je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosáhla věku 18 let,
 • je způsobilá k právním úkonům,
 • je bezúhonná,
 • ovládá jednací jazyk a
 • splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Další požadavky:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou pro devátou platovou třídu
 • dobré komunikační schopnosti,
 • znalost práce na počítači (MS Office, Windows, Internet apod.),
 • samostatnost, pečlivost, spolehlivost, odpovědný přístup k plnění úkolů.

Výhody při posuzování uchazečů:

 • znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 • znalost zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
 • znalost rozpočtového procesu a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • řidičský průkaz skupiny B a aktivní řízení osobního automobilu.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo trvalého pobytu zájemce,
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce.

V přihlášce uveďte kontaktní údaje (telefonický kontakt, e-mailová adresa).

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce.

Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2024, či dříve dle dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: do pondělí 15. 7. 2024 do 17 hodin, vždy rozhoduje termín doručení
do podatelny Městského úřadu Žlutice, či do datové schránky (nikoli datum podání na poštu).

Místo a způsob podání přihlášky: osobně v podatelně Městského úřadu Žlutice nebo písemně na adresu: Město Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice, či do datové schránky q9xbwud.

Zalepenou obálku označte textem: „Výběrové řízení úředník/úřednice – účetní města“.

Ostatní informace:

Více informací podá osobně nebo telefonicky tajemník Městského úřadu Žlutice Mgr. Tomáš Vodenka, (telefon 724 770 169).

 

Těšíme se na všechny došlé přihlášky i budoucí spolupráci s vybraným uchazečem!

 

Ve Žluticích dne 24. června 2024

 

Příloha č. 1 Přihláška k výběrovému řízení
Příloha č. 2 Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji

 

           Mgr. Tomáš Vodenka
tajemník Městského úřadu Žlutice

 

Zveřejněno na úřední desce dne:  24. 6. 2024
Sejmuto dne:                                          15. 7. 2024

Přílohy

Přihláška do výběrového řízení

Příloha 1 - Přihláška k výběrovému řízení-účetní.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,63 kB

Souhlas osobní údaje

Příloha 2 - Souhlas osobní údaje.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,41 kB
Datum vložení: 24. 6. 2024 14:47

Infocentrum

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat