Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Žlutice

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřská škola Žlutice, příspěvková organizace

Starostka města vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřská škola Žlutice, příspěvková organizace se sídlem Poděbradova 396, 364 52 Žlutice

Starostka města Žlutice v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů,

 

vyhlašuje konkursní řízení

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky

 

Mateřská škola Žlutice, příspěvková organizace

se sídlem Poděbradova 396, 364 52 Žlutice

 

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo je 1. 9. 2023.

 

Předpoklady:

 • plná způsobilost k právním úkonům (svéprávnost),
 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou má uchazeč vykonávat danou zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 563/2004 Sb.“), pro daný typ školy nebo školského zařízení,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost k výkonu daného vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
 • prokázání znalosti českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci stanovenou zákonem č. 563/2004 Sb. v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 • praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.

 

Požadavky:

 • organizační a řídící schopnosti,
 • schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání,
 • znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání,
 • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu a typu školy,

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • specifikace vedoucího pracovního místa, na které se uchazeč hlásí,
 • titul, jméno a příjmení,
 • kontaktní údaje včetně adresy pro doručování,
 • podpis uchazeče.

 

Nedílnou součástí přihlášky jsou tyto přílohy:

 • úředně ověřené kopie dokladů o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro daný druh školy nebo školského zařízení (např. vysokoškolský diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, vysvědčení o absolutoriu, maturitní vysvědčení atd.),
 • kopie dokladů o dalším kvalifikačním a specializačním vzdělávání, popřípadě kurzů vztahujících se k výkonu funkce ředitele/ředitelky školy,
 • doklad nebo úředně ověřená kopie tohoto dokladu o splnění praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., ze kterého je patrný druh práce a jeho přesné časové vymezení (např. přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem atd.),
 • doklad prokazující znalost českého jazyka dle § 4 zákona č. 563/2004 Sb. (v případě, že uchazeč získal odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců ke dni vyhlášení konkursu),
 • lékařský potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy nebo školského zařízení (ne starší 2 měsíce ke dni vyhlášení konkursu),
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti,
 • pedagogická koncepce v maximálním rozsahu 3 stran formátu A4,
 • strukturovaný životopis, součástí kterého jsou i dosavadní pracovní výsledky zejména v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy,
 • souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby konkursního řízení.

 

Vhodnost uchazeče bude posuzována na základě:

 • přihlášky a jejích nedílných součástí,
 • řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání,
 • dosavadních pracovních výsledků zejména v oblasti školství.

 

Termín podání přihlášek: 15. 8. 2023 včetně (nejedná se o datum podání k poštovní přepravě).

 

Přihlášky zasílejte na adresu:

Město Žlutice,

Velké náměstí 144, Žlutice 364 52

Obálku označte „KONKURS NEOTVÍRAT“.

 

Upozornění:

Přihláška doručená po termínu a přihláška, která nebude obsahovat informace a doklady prokazující splnění výše uvedených předpokladů a obsahových náležitostí přihlášky včetně jejích příloh, bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

 

Poznámka: nejedná se o rekonkurz

 

Město Žlutice

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová

Starostka města

Přílohy

Podmínky konkurzu

P1_konkurs_verejne_oznameni_do 15.8.23.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 435,41 kB
Datum vložení: 25. 7. 2023 9:32

Infocentrum

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat