Občan O městě Žlutický zpravodaj Zásady pro vydávání ŽZ

Zásady pro vydávání ŽZ

Zásady pro vydávání Žlutického zpravodaje

Článek 1

Úvodní ustanovení

Zásady upravují vydávání Žlutického zpravodaje jako periodického tisku územního samosprávného celku (dále jen „zpravodaj“), a to zejména z hlediska obsahu a formy, získávání a zpracování příspěvků, grafického ztvárnění, inzertního marketingu, distribuce a činnosti redakce a redakční rady. Vydávání Žlutického zpravodaje se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Zásady jsou závazné pro všechny orgány města v jeho samostatné působnosti a pro osoby či subjekty, které se jakýmkoliv způsobem na tvorbě zpravodaje podílejí nebo do něj svými texty přispívají.

Článek 2

Vydavatel, odpovědnost, povinnosti

Vydavatelem zpravodaje je Město Žlutice. Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury České republiky pod evidenčním číslem  E12306 a vychází zpravidla 11krát za rok, kdy pro měsíce červenec a srpen vychází dvojčíslo.

Za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel, který je povinen zveřejňovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku. Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a hnutí. Výjimkou může být zvláštní vydání zpravodaje ke komunálním volbám.

Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě či inzerci uveřejněné ve zpravodaji (tato výjimka neplatí pro reklamu a inzerci samotného vydavatele). Právem redakce je nezveřejnit reklamu, která má hanobící, urážlivý nebo štvavý ráz nebo se neslučuje se etickými hodnotami naší společnosti.

Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí. Každé vydání periodického tisku musí mít tyto povinné údaje:

- název,

- četnost (periodicita) jeho vydávání,

- místo vydávání,

- číslo a den vydání,

- evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem,

- název, sídlo a identifikační číslo vydavatele.

 Vydavatel zajistí do 7 dnů ode dne vydání zpravodaje povinné výtisky těmto příjemcům:

- 2 výtisky Národní knihovně České republiky,

- 1 výtisk krajské knihovně v Karlových Varech.

Článek 3

Účel zpravodaje

Město vydává zpravodaj za účelem poskytnout obyvatelům města objektivní informace týkající se společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění ve Žluticích a jejich okolí, a to zejména:

 • informace o činnosti místní správy,
 • informace o činnosti městského úřadu,
 • sdělení a informace z dění ve městě,
 • názory členů zastupitelstva města, týkající se řešení aktuálních témat ve městě,
 • informace z činnosti institucí, organizací a spolků,
 • názory občanů týkající se dění ve městě.

 

Informace jsou ve zpravodaji zveřejňovány formou:

 • pravidelných rubrik,
 • autorských příspěvků a článků,
 • oznámení, pozvánek,
 • inzerátů a reklamy (řádková i plošná),
 • fotografií.

Článek 4

Redakční rada

Redakční rada (dále také RR) je poradní orgán vydavatele. Je jmenována starostou/starostkou, má minimálně 3 členy a je řízena odborným redaktorem zpravodaje (předsedou RR). Zasedání RR se koná před každým vydáním zpravodaje, a to minimálně 7 dní před uzávěrkou. Administrativu spojenou s činností redakční rady zajišťuje spolu s odborným redaktorem městský úřad. RR se podílí na tvorbě vydavatelského plánu zpravodaje na delší období včetně termínů uzávěrek. RR může navrhovat témata připravovaného vydání, komunikuje se stálými i potencionálními dopisovateli a autory textů a podílí se na získávání příspěvků, zajišťování fotografií, a případně také reklamy a inzerce.

Článek 5

Příprava vydání, role redakce a odborného redaktora

Zpravodaj zpracovává redakce ve spolupráci s redakční radou. Redakci zpravodaje tvoří odborný redaktor, grafik (tj. technický redaktor) a pracovník určený pro příjem a administraci inzerce. Tisk zajišťuje vybraná tiskárna.

Odborného redaktora zpravodaje jmenuje starosta/starostka města. Odborný redaktor zajišťuje zpracování obsahu zpravodaje, tedy editaci a úpravy dodaných příspěvků a tvorbu vlastních článků tak, aby v daném vydání byly naplněny pravidelné rubriky a zveřejněny aktuální texty, které mají prioritu. Redaktor úzce spolupracuje s grafikem, navrhuje konečnou podobu pro zalomení zpravodaje (rozložení textů a úpravu stránek). Odpovídá za včasné předání podkladů grafikovi, předání textů k finální korektuře a odeslání tiskových dat pro tiskárnu.

Článek 6

Pravidla pro publikování dopisovatelských příspěvků

Příspěvky či fotografie externích dopisovatelů musí být doručeny na e-mailovou adresu redakce: zpravodaj@zlutice.cz nejpozději v den uzávěrky. Texty ke zveřejnění se dodávají v editovatelné elektronické podobě. Zcela výjimečně je možné dodat příspěvky i ve formě ručně psaných dokumentů, a to do podatelny městského úřadu, která je předá redakci. Ve zpravodaji nelze přetiskovat papírové plakáty.

Fotografie ke zveřejnění musí být dodány v elektronické podobě a musí mít patřičnou kvalitu a rozlišení (minimálně 300 dpi).

Příspěvky by neměly být delší než 300 slov a musí u nich být uvedeno jméno autora. Texty nesmí být urážející, obsahovat prokazatelné lži či vulgarismy a bez jakýchkoli důkazů napadat a obviňovat jiné lidi. Pokud jde o kritiku, musí redakce umožnit zveřejnění také stanoviska druhé strany, či dotčených osob.

Výběr příspěvků a fotografií do daného čísla je výhradně záležitostí redakce a redakční rady, které se mimo jiné řídí aktuálností a informační hodnotou materiálu. Není tedy povinností redakce dodané příspěvky otisknout ani zdůvodňovat, proč nebyly zveřejněny.

Redakce si vyhrazuje právo editovat a krátit dodané texty (nesmí však dojít ke změně obsahu). Příspěvek může redakce odmítnout, vrátit k přepracování či upravit pokud:

 • je nepřiměřeně dlouhý či nesrozumitelný,
 • jeho téma nesouvisí s městem a je irelevantní,
 • se jedná o reklamu nebo skrytou reklamu,
 • jde o materiál s politickým podtextem a laděním – politická inzerce,
 • téma zpracovává sama redakce.

Článek 7

Inzerce

Inzerce/reklama je ve zpravodaji zveřejňována za úplatu (výjimkou je „Společenská rubrika“, tj. poděkování, vzpomínky na zemřelé, gratulace). Platba za zveřejnění inzerátu musí být uhrazena před schválením vydání redakční radou. Ceník inzerce schvaluje starosta/starostka a je zveřejněn ve zpravodaji a na stránkách města. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů.

Článek 8

Distribuce zpravodaje

Zpravodaj je pro občany bezplatný a jeho distribuce je zajišťována do všech domácností a na určená místa, a to nejpozději do tří dnů od vytištění, nejpozději však 1. den následujícího měsíce.

Článek 9

Financování zpravodaje

Náklady na vydávání zpravodaje, zejména náklady na tisk a distribuci zpravodaje a odměna odborného redaktora a externího grafika jsou hrazeny z prostředků města. Platby za zveřejnění inzerátů ve zpravodaji jsou příjmem města.

Článek 10

Závěrečné ustanovení

Tyto zásady byly schváleny rozhodnutím starostky města Žlutice rozhodnutím ze dne 13. 3. 2023 č. ST/2023/3/12.

 

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová v. r.

starostka města