Občan O městě Žlutický zpravodaj Zásady pro vydávání ŽZ

Zásady pro vydávání ŽZ

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Zásady upravují vydávání zpravodaje (dále jen „zpravodaj“) zejména z hlediska:
   • tematického zaměření a obsahové náplně zpravodaje
   • přípravy a distribuce jednotlivých vydání zpravodaje
 1. Zásady jsou závazné pro všechny orgány města v jeho samostatné působnosti       

 

Článek 2

Základní ustanovení

 1. Vydavatelem zpravodaje je Město Žlutice
 2. Zpravodaj je registrován u MK ČR pod číslem  E12306
 3. Vydání zpravodaje řídí redakční rada. Tisk zajišťuje vybraná tiskárna
 4. Distribuci zpravodaje zajišťuje městský úřad
 5. Zpravodaj vychází zpravidla 11 x za rok (červenec – srpen dvojčíslo)
 6. Zpravodaj je distribuován bezplatně všech domácností ve  městě

 

Článek 3

Tematické zaměření a obsah zpravodaje 

 1. Město vydává zpravodaj za účelem poskytnout obyvatelům města objektivní informace týkající se společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění ve městě. Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a hnutí s výjimkou zvláštních vydání ke komunálním volbám (popř. jiným volbám)
 2. Pro naplnění účelu dle odstavce 1 jsou ve zpravodaji zveřejňovány zejména:

  • informace o činnosti místní správy
  • informace o činnosti městského úřadu,
  • sdělení a informace z dění ve městě,
  • názory členů zastupitelstva města na řešení aktuálních problémů ve  městě
  • informace organizací a institucí,
  • názory občanů týkající se dění ve městě (dále jen příspěvky)

 1. Příspěvky jsou ve zpravodaji zveřejňovány formou:

  • pravidelných rubrik,
  • samostatných článků
  • inzerátů

 1. Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí. 

 

Článek 4

Inzerce 

 1. Inzerce je ve zpravodaji zveřejňována za úplatu (výjimkou je „společenská rubrika“ = poděkování, vzpomínky na zemřelé, gratulace). Platba za zveřejnění inzerátu musí být uhrazena před schválením vydání redakční radou. Výši úhrady za inzerci stanoví Rada města.
 2. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů.

 

Článek 5

Redakční rada zpravodaje 

 1. Redakční rada zpravodaje se podle potřeby může řídit jednacím řádem komise Rady města. Redakční radu tvoří občané ochotní spolupracovat při tvorbě zpravodaje. Minimální počet členů Redakční rady je 3. Členem je vždy šéfredaktor.
 2. Redakční radu řídí a je za její činnost odpovědný šéfredaktor.
 3. Administrativu spojenou s činností redakční rady zajišťuje spolu se šéfredaktorem městský úřad.
 4. Redakční rada:

  • schvaluje tematický obsah a grafickou úpravu zpravodaje
  • schvaluje konkrétní obsah a úpravu jednotlivých vydání zpravodaje
  • zajišťuje náplň pravidelných rubrik a příspěvků informujících o dění ve městě
  • stanovuje termíny uzávěrek zpravodaje

 1. Zasedání RR se koná ke každému vydání zpravodaje, v nejbližším možném termínu, vždy po uzávěrce vydání (do 3 dnů po uzávěrce).

 

Článek 6

Šéfredaktor 

 1. Šéfredaktora jmenuje Rada města.
 2. Šéfredaktor vedle povinností vyplývajících z obecně platných předpisů, zejména:
  • zajišťuje náplň pravidelných rubrik a další příspěvky v souladu s čl. 3, odst. 2 těchto zásad
  • zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk a předkládá ke schválení redakční radě
  • odpovídá za odborné a bezchybné zpracování zpravodaje a za shodu zveřejněných příspěvků s jejich předlohami,
  • odpovídá za včasné předání předlohy zpravodaje do tisku

 

Článek 7

Příprava vydání zpravodaje 

 1. Příspěvky určené ke zveřejnění ve zpravodaji shromažďuje šéfredaktor přímo, prostřednictvím eMailu nebo podatelny městského úřadu.
 2. Zveřejněny jsou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání zpravodaje. Pokud jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, navrhne šéfredaktor výběr příspěvků ke zveřejnění.
 3. Distribuce zpravodaje musí být dokončena nejpozději do tří dnů od data jeho předání úřadu a to tak, aby byla dokončena nejpozději 1. den následujícího měsíce.

 

Článek 8

Financování zpravodaje 

 1. Náklady na vydávání zpravodaje, zejména náklady na tisk a distribuci zpravodaje a odměna šéfredaktora jsou hrazeny z prostředků města.
 2. Platby za zveřejnění inzerátů ve zpravodaji jsou příjmem města.

  

Článek 9

Závěrečné ustanovení 

1. Tyto zásady byly schváleny na zasedání RM dne 14.11.2011 usnesením č.RM/2011/44/7

  

Václav Slavík v.r.                                                      Jaroslav Zeman v.r.

 starosta města                                                             místostarosta