Občan VYHLÁŠENÍ PROGRAMU pro poskytování DOTACÍ na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod pro rok 2022

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU pro poskytování DOTACÍ na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod pro rok 2022

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU pro poskytování DOTACÍ na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod pro rok 2022

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU pro poskytování DOTACÍ

z rozpočtu města Žlutice na podporu výstavby domovních čistíren

odpadních vod pro rok 2022

 

Úvodní ustanovení

Město Žlutice v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Žlutice na podporu výstavby

domovních čistíren odpadních vod (dále jen „Pravidla“) vyhlašuje shora uvedený dotační program pro rok 2022

 
a vyzývá
k podání žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu města Žlutice

 

Účel dotace

V souladu s Pravidly je dotace určena na podporu výstavby domovní čistírny odpadních vod (dále jen DČOV) v místech, kde nelze vybudovat centrální splaškovou kanalizaci nebo se na ni napojit.

 

Podání žádosti

Žádost o poskytnutí dotace se podává úplným vyplněním údajů na předepsaném formuláři (viz příloha č. 1 Pravidel), který je k dispozici na Městském úřadu Žlutice a na internetových stránkách města www.zlutice.cz Žádost o poskytnutí dotace se přijímá na podatelně Městského úřadu Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice, popř. je rovněž možné ji doručit datovou zprávou, a to ve lhůtě

od 28. ledna 2022 do 2. března 2022 do 16.00 hodin.

Za den doručení se považuje přijetí žádosti podatelnou nebo datum přijetí datovou schránkou města.

S žadatelem, kterému bude schváleno poskytnutí dotace, bude uzavřena veřejnoprávní smlouva, která je přílohou tohoto vyhlášení.

Závěrečná ujednání

Žadatelé o dotaci z rozpočtu města Žlutice v rámci tohoto vyhlášení musí postupovat v souladu s Pravidly a splnit podmínky v nich obsažené.

Toto vyhlášení dotačního programu bylo schváleno dne 13. 12. 2021 usnesením ZM/2021/32/7b.

 

 

Přílohy:
1. Pravidla pro poskytování dotací DČOV 2022

2. Žádost o poskytnutí dotace

3. Žádost o platbu a finanční vypořádání

4. Souhlas spoluvlastníka

5. Vzor Veřejnoprávní smlouvy