Občan Výběrové řízení ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE stavebního úřadu Městského úřadu Žlutice

Výběrové řízení ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE stavebního úřadu Městského úřadu Žlutice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 Tajemník Městského úřadu Žlutice vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“), výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

 ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE

stavebního úřadu Městského úřadu Žlutice

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce

Druh práce: úředník/úřednice stavebního úřadu

Místo výkonu práce: správní obvod města Žlutice vymezený územím obcí v souladu s vyhláškou MV ČR č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Platová třída odpovídající druhu práce: 10

Základní plat dle NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dle započitatelné praxe) a dále osobní ohodnocení po zkušební době.

Předpokládaná pracovní náplň:

 • komplexní výkon agendy stavebního úřadu v přenesené působnosti města Žlutice s pověřeným obecním úřadem ve správním obvodu vymezeném územím obcí Čichalov, Chyše, Pšov, Štědrá, Valeč, Verušičky, Vrbice, Žlutice

Co nabízíme:

 • Jsme stabilním zaměstnavatelem, pracujeme v profesionálním a inspirativním pracovním týmu.
 •   Bonusy: 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, benefity pro volný čas a zdraví, pojištění odpovědnosti zaměstnance a další.
 • Moderní technické vybavení podle konkrétní pozice, např. mobilní telefon a notebook.
 • Motivační pracovní prostředí: pravidelné odborné vzdělávání, možnost studia při zaměstnání.
 • Široký výběr stravování v místě pracoviště, dobrá dopravní dostupnost, parkování v areálu úřadu.
 • Možnost práce z domova (home office), úpravy pracovní doby.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

 • je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosáhla věku 18 let,
 • je způsobilá k právním úkonům,
 • je bezúhonná,
 • ovládá jednací jazyk a
 • splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Další požadavky:

 • kvalifikační požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo

b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,

 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • dobré komunikační schopnosti,
 • znalost práce na počítači (MS Office, Windows, Internet apod.),
 • samostatnost, pečlivost, spolehlivost, odpovědný přístup k plnění úkolů.

Výhody při posuzování uchazečů:

 • zvláštní odborná způsobilost (ZOZ - územní rozhodování, stavební řád a vyvlastnění),
 • praxe ve veřejné správě na úseku stavebního řízení, popř. praxe v oboru,
 • řidičský průkaz skupiny B a aktivní řízení osobního automobilu.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo trvalého pobytu zájemce,
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce.

V přihlášce uveďte kontaktní údaje (telefonický kontakt, e-mailová adresa).

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce.

 

Předpokládaný termín nástupu: 1.6.2022, či dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky: do pátku 20. 5. 2022 do 14 hodin, vždy rozhoduje termín doručení
do podatelny Městského úřadu Žlutice, či do datové schránky (nikoli datum podání na poštu).

Místo a způsob podání přihlášky: osobně v podatelně Městského úřadu Žlutice nebo písemně na adresu: Město Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice, či do datové schránky q9xbwud.

Zalepenou obálku označte textem: „Výběrové řízení úředník/úřednice stavebního úřadu Městského úřadu Žlutice“.

Ostatní informace:

Více informací podá osobně nebo telefonicky tajemník Městského úřadu Žlutice Mgr. Tomáš Vodenka, (telefon 724 770 169).

 

Těšíme se na všechny došlé přihlášky i budoucí spolupráci s vybraným uchazečem!

 

Ve Žluticích dne 4. května 2022

 

Příloha č. 1 Přihláška k výběrovému řízení
Příloha č. 2 Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními  údaji

  

 

           Mgr. Tomáš Vodenka

tajemník Městského úřadu Žlutice

 

Zveřejněno na úřední desce dne: 4. 5. 2022

Sejmuto dne:                             20. 5. 2022