Občan Události a akce 20. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

20. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

20. zasedání Zastupitelstva města Žlutice
Pořadatel: Město Žlutice
Datum konání: 09.11.2020
Místo konání: sál Muzea, Velké náměstí 1, Žlutice
Start akce: 18:00
Konec akce: 20:00

Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Termín a místo konání: pondělí 9. listopadu 2020 od 18 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice.

Vážené dámy, vážení pánové!
Zveme všechny občany na 20. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti:

Program

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
 3. Technické služby Žlutice, s.r.o.
 4. Rezignace člena a předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Žlutice, volba nového předsedy finančního výboru
 5. Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku - zmařená investice
 6. Zadávací řízení na dodávku biomasy do ŽT, a.s.
 7. Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 7. 5. 2014 se společností DIMATEX
 8. Žádost o poskytnutí investičního příspěvku - dofinancování vozidla pro DPS Žlutice, p.o.
 9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Žlutice
 10. Rozpočtové opatření č. 13/2020/ZM
 11. Prodej části pozemku p.č. 718/2 v k. ú. Knínice u Žlutic
 12. Prodej části pozemku p.č. 703/2 v k.ú. Verušice
 13. Prodej části pozemku p.č. 4272/3 a 4272/8 v k.ú. Žlutice
 14. Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Verušice
 15. Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Protivec
 16. Termíny svatebních obřadů pro rok 2021
 17. Zápisy z jednání DR společnosti Lesy Žlutice, s.r.o.
 18. Zápis a usnesení z jednání DR společnosti SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.
 19. Zápis 7. a 8. jednání Finančního výboru města Žlutice
 20. Zápisy z jednání komisí starosty

  Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.                                                                      Ladislav Koutný v. r. 
   starosta města                                                                                      místostarosta města

Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.

Všem osobám, které se budou zasedání účastnit osobně, mimořádné opatření ukládá povinnost použít ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.[1][1] Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 10. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN