Občan Značení nádob na TKO

Značení nádob na TKO

17.10.2019

ZNAČENÍ NÁDOB NA TUHÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Vážení spoluobčané,

jak jste si již někteří všimli, probíhá v současné době značení nádob na TKO čárovým kódem. K označení nádob na TKO nás vedou dva podstatné důvody. Hlavním důvodem značení nádob je  přesnější evidence nádob, které jsou sváženy Technickými službami Žlutice a optimalizace počtu nádob vzhledem k počtu přihlášených osob k trvalému pobytu na jednotlivé objekty.

Analýzou vyprodukovaného a do nádob odkládaného odpadu bylo zjištěno, že při řádném třídění separovatelných složek TKO (plast, papír, sklo atd.) je množství ostatního komunálního odpadu (např. obaly znečištěné od potravin, plechovky atd.), který občan vyprodukuje a uloží do nádoby, cca 30 litrů na osobu a týden. Počet označených nádob je tedy roven počtu trvale přihlášených osob x 30 litrů odpadu na osobu a týden, dělený objemem nádob.

Příklad:

V domě je přihlášeno k trvalému pobytu 20 osob. Každá osoba vyprodukuje za týden 30 litrů odpadu.
Vzhledem k tomu, že je v domě přihlášeno 20 osob, celý dům vyprodukuje 600 litrů odpadu
(30 litrů x 20 osob = 600 litrů). Nádoba na uložení odpadu má obsah 110 litrů, tj. pro celý dům bude v tomto případě označeno 6 nádob o objemu 110 litrů (600 : 110 = 5,54 nádob, zaokrouhleno 6 nádob), tj. celkem 660 litrů odpadu za celý dům a týden.

Rekreační a volný objekt bude mít označenu jednu nádobu. Po připomínkách některých občanů bude také zavedeno označení nádob na popel, a to v době topné sezóny od 1. 10. do 31. 5. Ti občané, kteří doma topí pevnými palivy a nestačí jim již označené nádoby i k odkládání popela, si mohou
na Městském úřadě vyzvednout zvláštní nálepku pro označení popelnice k ukládání popela v době topné sezóny.

Druhým nemálo důležitým důvodem k značení nádob je motivace občanů k řádnému třídění separovaných složek TKO. Je to jediný způsob likvidace odpadu, který může generovat nějaký zisk, jenž by alespoň částečně zmírnil náklady města na likvidaci TKO. Pro tento účel město zakoupilo pro občany tašky na tříděný odpad, které si občané mohou bezplatně vyzvednout na Technických službách Žlutice. Je počítáno s tím, že pro jednu domácnost bude k dispozici jedna sada tašek.

Město Žlutice chce postupně také přísně kontrolovat složení odpadu odkládaného do popelnic.
Tam nepatří: sklo, papír, plast, bioodpad, nebezpečný odpad, elektroodpad a další tříditelné složky komunálního odpadu.

Shrnutí:

1.  Od 1. 12. 2019 budou Technické služby svážet odpad jen z nádob označených čárovým kódem.

2.  Do 29. 11. 2019 si mohou občané, kterým z různých důvodů nebylo možné označit nádoby, vyzvednout čárový kód na Městském úřadu ve Žluticích.

3.  Do 29. 11. 2019 si mohou občané, kteří budou požadovat označení nádoby rovněž na popel, vyzvednout čárový kód na Městském úřadu ve Žluticích.

Případné dotazy občanů budou zodpovězeny osobně na Městském úřadu ve Žluticích, popř. na tel. čísle 602 576 894 u p. Jiřího Volfa.