Občan VYHLÁŠENÍ PROGRAMU pro poskytování DOTACÍ v oblasti kultury, sportu a společenského života pro rok 2022 VYHLÁŠENÍ PROGRAMU pro poskytování DOTACÍ v oblasti kultury, sportu a společenského života pro rok 2022

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU pro poskytování DOTACÍ v oblasti kultury, sportu a společenského života pro rok 2022

04.01.2022
VYHLÁŠENÍ PROGRAMU pro poskytování DOTACÍ v oblasti kultury, sportu a společenského života pro rok 2022

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU pro poskytování DOTACÍ

z rozpočtu města Žlutice

v oblasti kultury, sportu a společenského života

pro rok 2022

Úvodní ustanovení

Město Žlutice v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Žlutice v oblasti kultury, sportu a společenského života (dále jen „Pravidla“) vyhlašuje shora uvedený dotační program pro rok 2022
a vyzývá
k podání žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu města Žlutice

Účel dotace

V souladu s čl. I Pravidel (příloha č. 4) je dotace určena na podporu následujících typů projektů:

 

a)    tradiční a významné kulturní a sportovní akce a akce k významným dnům,

b)    celoroční činnost spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení kulturního, společenského a sportovního života ve městě nebo aktivity podporující děti, mládež a seniory,

c)    aktivity, které vedou k navázání a udržování partnerské spolupráce, a to především v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, propagace, péče o děti a mládež, výměny znalostí a zkušeností.

Podání žádosti

Žádost o poskytnutí dotace se podává na předepsaném formuláři - viz příloha č. 1 (vzor žádosti o poskytnutí dotace) tohoto vyhlášení, který je k dispozici na Městském úřadu Žlutice a na internetových stránkách města www.zlutice.cz a musí obsahovat všechny předepsané náležitosti vymezené Pravidly (blíže specifikovanými
v čl. II. Pravidel).

Žádosti o poskytnutí dotace se přijímají na podatelně Městského úřadu Žlutice, Velké náměstí 144,
364 52 Žlutice, popř. je rovněž možné doručit datovou zprávou, a to ve lhůtě

od 28. ledna 2022 do 2. března 2022 do 16.00 hodin.

Za den doručení se považuje přijetí žádosti podatelnou nebo datum přijetí datovou schránkou města.

S žadatelem, kterému bude schváleno poskytnutí dotace, bude uzavřena veřejnoprávní smlouva, která je přílohou č. 2 tohoto vyhlášení.

Závěrečná ujednání

Žadatelé o dotaci z rozpočtu města Žlutice v rámci tohoto vyhlášení musí postupovat v souladu s Pravidly
pro poskytování dotací z rozpočtu města Žlutice v oblasti kultury, sportu a společenského života a splnit podmínky v nich obsažené.

Toto vyhlášení dotačního programu bylo schváleno dne 13. 12. 2021 usnesením ZM/2021/32/8b

 

 

Přílohy:
1. Vzor žádosti o poskytnutí dotace

2. Vzor veřejnoprávní smlouvy

3. Vzor vyúčtování dotace

4. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Žlutice v oblasti kultury, sportu a společenského života