Občan Usnesení 33. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Usnesení 33. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

16.02.2022
Usnesení 33. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

 

 

 

Usnesení 33. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Termín a místo konání: pondělí 31. ledna 2022 od 18 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice. 

Přítomni: členové zastupitelstva Alena Adámková, Martin Bílý, MUDr. Hana Hnyková, Ladislav Koutný, Alois Minář, Mgr. Václav Slavík, Mgr. Miroslav Zeman

Omluven: Martin Kašpárek, Tomáš Ries

Neomluven:

Zapisovatel: Erika Šlechtová

 

 1. 1.    Zahájení a schválení programu jednání

Usnesení ZM/2022/33/1a: Zastupitelstvo města Žlutice jmenuje ověřovateli zápisu členy zastupitelstva města Martina Bílého a Mgr. Miroslava Zemana.

Pro: 7          Proti: 0          Zdrželo se: 0          Nehlasovalo: 0          Nepřítomno: 2

Usnesení ZM/2022/33/1b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje program NÁHRADNÍHO 33. zasedání konaného dne 31. ledna 2022.

Program

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
 3. Výmaz zástavního práva k bytovým jednotkám domu č.p. 37 na adrese 28. října, Žlutice
 4. Záměr směny pozemků k.ú. Žlutice
 5. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2024 příspěvkovým organizacím Mateřská škola Žlutice, Pečovatelská služba Žlutice, Základní škola a základní umělecká škola Žlutice
 6. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2022/ZM
 7. Zápisy z jednání komisí starosty
 8. Usnesení a zápis z jednání dozorčí rady Skládka Vrbička s.r.o.
 9. Odměna starostovi města

Pro: 7          Proti: 0          Zdrželo se: 0          Nehlasovalo: 0          Nepřítomno: 2

 

 1. 2.    Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů

Usnesení ZM/2022/33/2: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí informace starosty města.  

Pro: 6          Proti: 0          Zdrželo se: 0          Nehlasovalo: 1          Nepřítomno: 2

 

 1. 3.    Výmaz zástavního práva k bytovým jednotkám domu č.p. 37 na adrese 28. října, Žlutice

Usnesení ZM/2022/33/3: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje výmaz zástavního práva ve prospěch města Žlutice k

 • bytové jednotce číslo 37/1 (jednotka vymezená podle občanského zákoníku), vymezené v pozemku st.parc.č. 151, na němž stojí budova č.p. 37, jejíž součástí je podíl na pozemku st.parc.č. 151, na němž stojí budova č.p. 37, o velikosti vyjádřené zlomkem 765/3232 (Žlutice, Nádražní č.p. 37),
 • bytové jednotce číslo 37/2 (jednotka vymezená podle občanského zákoníku), vymezené v pozemku st.parc.č. 151, na němž stojí budova č.p. 37, jejíž součástí je podíl na pozemku st.parc.č. 151, na němž stojí budova č.p. 37, o velikosti vyjádřené zlomkem 761/3232 (Žlutice, Nádražní č.p. 37),
 • bytové jednotce číslo 37/3 (jednotka vymezená podle občanského zákoníku), vymezené v pozemku st.parc.č. 151, na němž stojí budova č.p. 37, jejíž součástí je podíl na pozemku st.parc.č. 151, na němž stojí budova č.p. 37, o velikosti vyjádřené zlomkem 933/3232 (Žlutice, Nádražní č.p. 37),

vše nacházející se v katastrálním území Žlutice.

Pro: 7          Proti: 0          Zdrželo se: 0          Nehlasovalo: 0          Nepřítomno: 2

 

 1. 4.    Záměr směny pozemků k.ú. Žlutice

Usnesení ZM/2022/33/4: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje záměr bezúplatné směny části pozemku ve vlastnictví Města Žlutice p. č. 184/3 označené jako nově vznikající p.p.č. 184/5 o výměře 42m2, dle geometrického plánu č. 963-3/2022 za pozemek p. č. 188/4 o výměře 112m2 vše v k. ú. Žlutice s tím, že související náklady budou hrazeny rovným dílem.

Pro: 7          Proti: 0          Zdrželo se: 0          Nehlasovalo: 0          Nepřítomno: 2

 

 1. 5.    Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2024 příspěvkovým organizacím Mateřská škola Žlutice, Pečovatelská služba Žlutice, Základní škola a základní umělecká škola Žlutice

Usnesení ZM/2022/33/5a: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 příspěvkové organizace Mateřská škola Žlutice, Poděbradova 396, 364 52 ŽLUTICE, IČ 635 55 522 dle předloženého návrhu.

Pro: 7          Proti: 0          Zdrželo se: 0          Nehlasovalo: 0          Nepřítomno: 2

 

Usnesení ZM/2022/33/5b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 příspěvkové organizace Pečovatelská služba Žlutice, Pod Strání 467, 364 52 ŽLUTICE, IČ 708 91 079 dle předloženého návrhu.

Pro: 7          Proti: 0          Zdrželo se: 0          Nehlasovalo: 0          Nepřítomno: 2

 

Usnesení ZM/2022/33/5c: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 příspěvkové organizace Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, Poděbradova 307, 364 52 ŽLUTICE, IČ 477 01 412 dle předloženého návrhu.

Pro: 7          Proti: 0          Zdrželo se: 0          Nehlasovalo: 0          Nepřítomno: 2

 

 1. 6.    Schválení rozpočtového opatření č. 1/2022/ZM

Usnesení ZM/2022/33/6: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022/ZM ve znění podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice.

Pro: 6         Proti: 0          Zdrželo se: 1          Nehlasovalo: 0          Nepřítomno: 2

 

 1. 7.    Zápisy z jednání komisí starosty

Usnesení ZM/2022/33/7: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí zápis z 15. jednání komise pro památky, z 16. jednání komise pro památky, z 26. jednání Komise pro investice a rozvoj a z 28. jednání Komise pro bydlení.

Pro: 7          Proti: 0          Zdrželo se: 0          Nehlasovalo: 0          Nepřítomno: 2

 

 1. 8.    Usnesení a zápis z jednání dozorčí rady Skládka Vrbička s.r.o.

Usnesení ZM/2022/33/8: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dozorčí rady SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o. (IČO: 477 81 131) ze dne 25. 11. 2021.

Pro: 7          Proti: 0          Zdrželo se: 0          Nehlasovalo: 0          Nepřítomno: 2

 

 

Mgr. Bc. Václav Slavík                                                                         Ladislav Koutný               
   starosta města                                                                             místostarosta města