Občan Povinnost označení budov

Povinnost označení budov

21.10.2019

Povinnost označení budov - čísla popisná, čísla evidenční

Stavební úřad Městského úřadu ve Žluticích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), upozorňuje vlastníky budov, že dle § 4 a § 5 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 147/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb., je každý majitel budovy povinen zajistit, aby byla budova řádně označena číslem popisným či evidenčním a to na viditelném místě.

V případě nesplnění se vlastník dopouští přestupku dle § 66d  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (déle jen „zákon o obcích“) tím, že:

  • dle § 66d odst. 3 zákona o obcích  - fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti dopustí přestupku tím, že neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem.
  • dle § 66d odst. 4 zákona o obcích  - za přestupek lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

 Přestupky podle § 66d  zákona o obcích projednává obecní úřad.

 Žádáme proto vlastníky všech budov o provedení kontroly, zda jejich nemovitost je řádně označena číslem popisným či evidenčním a to na řádně viditelném místě.

V případě, že tomu tak není, je nutné tento nedostatek odstranit nejpozději do 31. 12. 2019. Po tomto termínu budou provedeny kontroly s následným správním řízením.

Stavební úřad Městského úřadu Žlutice