Občan Oznámení o ukončení činnosti zdravotních služeb MUDr. Jiřího Havláska

Oznámení o ukončení činnosti zdravotních služeb MUDr. Jiřího Havláska

24.02.2020

Vážení občané,

zveřejňujeme oznámení o ukončení činnosti stomatologa MUDr. Jiří Havláska k 17. 4. 2020 (oznámení naleznete zde).
V oznámení MUDr. Havlásek uvádí, že do 31. 3. 2020 si pacienti mohou žádat o předání zdravotnické dokumentace na adrese: Žlutice, Nádražní 322, PSČ 364 52, tj. v místě zdravotnického zařízení.
Oznámení bylo rovněž zveřeněno na úřední desce Městského úřadu Žlutice (zde).
Dle ust. § 59 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů: Poskytovatel, který hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb, je povinen informaci o ukončení své činnosti zveřejnit alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení, a to ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě, popřípadě na svých internetových stránkách. Poskytovatel současně požádá příslušný správní orgán a obec, na jejímž území poskytuje zdravotní služby, o uveřejnění uvedené informace na jejich úřední desce; příslušný správní orgán a obec jsou povinny tuto informaci uveřejnit. V informaci uvede datum zamýšleného ukončení činnosti, datum, do kterého lze předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a adresu místa pro předložení žádosti.
Podle ust. § 46 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zdravotní pojišťovna povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti. Tuto povinnost si pak plní prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb.