Občan Dotační program pro rok 2020

Dotační program pro rok 2020

31.12.2019
Dotační program pro rok 2020

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Žlutice v oblasti kultury, sportu a společenského života pro rok 2020

schválený Zastupitelstvem města Žlutice dne 16. 12. 2019 usnesením ZM/2019/12/16b
(dále jen „Program“)

Úvodní ustanovení

Město Žlutice v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Žlutice v oblasti kultury, sportu a společenského života (dále jen „Pravidla“) zveřejňuje
Program pro poskytování dotací
pro rok 2020 a
vyzývá k podání žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu města Žlutice

Účel dotace

V souladu s Čl. I Pravidel je dotace určena na podporu následujících typů projektů:
a)    tradiční a významné kulturní a sportovní akce a akce k významným dnům,
b)   celoroční činnost spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení kulturního, společenského a sportovního života ve městě nebo aktivity podporující děti, mládež a seniory,
c)    aktivity, které vedou k navázání a udržování partnerské spolupráce, a to především v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, propagace, péče o děti a mládež, výměny znalostí a zkušeností.

Podání žádosti

Žádost o poskytnutí dotace se podává na předepsaném formuláři - viz příloha č. 1 tohoto Programu (vzor žádosti), který je k dispozici na Městském úřadu Žlutice a na internetových stránkách města www.zlutice.cz a musí obsahovat všechny předepsané náležitosti vymezené Pravidly (blíže specifikovanými v Čl. II. Pravidel).

Žádosti o poskytnutí dotace se přijímají na podatelně Městského úřadu Žlutice, Velké náměstí 144,
364 52 Žlutice, popř. doručené datovou zprávou ve lhůtě

od 30. ledna 2020 do 2. března 2020 do 15.00 hodin.

Za den doručení se považuje přijetí žádosti podatelnou nebo datum přijetí datovou schránkou města.
U osobního i poštovního podání je rozhodující datum a čas přijetí v podatelně Městského úřadu Žlutice, Velké náměstí č. p. 144, 364 52 Žlutice.

S žadatelem, kterému bude schváleno poskytnutí dotace, bude uzavřena veřejnoprávní smlouva, která je přílohou č. 2  tohoto Programu.

Závěrečná ujednání

Žadatelé o dotaci z rozpočtu města Žlutice v rámci Programu na rok 2020 musí postupovat v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Žlutice v oblasti kultury, sportu a společenského života a splnit podmínky v nich obsažené.

Žádosti o dotace pro rok 2020 je možné podávat výhradně za použití stanoveného formuláře
(Příloha č. 1 Vzor žádosti o poskytnutí dotace).

Dokumenty

Příloha č. 1 Vzor žádosti o poskytnutí dotace 2020
Příloha č. 2 Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 2020
Příloha č. 3 Vzor vyúčtování dotace 2020
Příloha č. 4
Pravidla pro poskytování dotací 2020