Občan Dotační program města Žlutice 2021 Dotační program města Žlutice 2021

Dotační program města Žlutice 2021

30.12.2020
Dotační program města Žlutice 2021

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
z rozpočtu města Žlutice
v oblasti kultury, sportu a společenského života
pro rok 2021 
Úvodní ustanovení

Město Žlutice v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Žlutice v oblasti kultury, sportu a společenského života (dále jen „Pravidla“) vyhlašuje shora uvedený dotační program pro rok 2021 
a
vyzývá
k podání žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu města Žlutice

Účel dotace

V souladu s Čl. I Pravidel (příloha č. 4) je dotace určena na podporu následujících typů projektů:
a)    tradiční a významné kulturní a sportovní akce a akce k významným dnům,
b)   celoroční činnost spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení kulturního, společenského a sportovního života ve městě nebo aktivity podporující děti, mládež a seniory,
c)    aktivity, které vedou k navázání a udržování partnerské spolupráce, a to především v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, propagace, péče o děti a mládež, výměny znalostí a zkušeností.

Podání žádosti

Žádost o poskytnutí dotace se podává na předepsaném formuláři - viz příloha č. 1 (vzor žádosti o poskytnutí dotace), tohoto vyhlášení, který je k dispozici na Městském úřadu Žlutice a na internetových stránkách města www.zlutice.cz a musí obsahovat všechny předepsané náležitosti vymezené Pravidly (blíže specifikovanými v Čl. II. Pravidel).
Žádosti o poskytnutí dotace se přijímají na podatelně Městského úřadu Žlutice, Velké náměstí 144,  364 52 Žlutice, popř. doručené datovou zprávou ve lhůtě

od 28. ledna 2021 do 1. března 2021 do 16.00 hodin.

Za den doručení se považuje přijetí žádosti podatelnou nebo datum přijetí datovou schránkou města.
U osobního i poštovního podání je rozhodující datum a čas přijetí v podatelně Městského úřadu Žlutice, Velké náměstí č. p. 144, 364 52 Žlutice.
S žadatelem, kterému bude schváleno poskytnutí dotace, bude uzavřena veřejnoprávní smlouva, která je přílohou č. 2  tohoto vyhlášení.  

Závěrečná ujednání 

Žadatelé o dotaci z rozpočtu města Žlutice v rámci tohoto vyhlášení musí postupovat v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Žlutice v oblasti kultury, sportu a společenského života a splnit podmínky v nich obsažené.
Toto vyhlášení dotačního programu bylo schváleno dne 14. 12. 2020 usnesením ZM/2020/21/16b.

Žádosti o dotace pro rok 2021 je možné podávat výhradně za použití stanoveného formuláře 
(Příloha č. 1 Vzor žádosti o poskytnutí dotace 2021).

Dokumenty

Příloha č. 1 Vzor žádosti o poskytnutí dotace 2021
Příloha č. 2 Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 2021
Příloha č. 3 Vzor vyúčtování dotace 2021
Příloha č. 4 
Pravidla pro poskytování dotací 2021